Adatvédelem

 

1. BEVEZETÉS

A Coffee Station Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Coffee Station Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK

A Coffee Station Kft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A Coffee Station Kft. elérhetősége: info@cafeparisi.hu

A Coffee Station Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra. Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető weboldalunkon. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

 

3. JOGI HÁTTÉR

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint: Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
  • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul

 

4. TÁJÉKOZTATÁS

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: A Coffee Station Kft.
az adatkezelés célja: hírlevél rendszer nyilvántartás
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
a kezelt adatok köre: személyes adatok
az adatkezelés időtartama: leiratkozásig

 

5. ADATBIZTONSÁG

a, Adattárolás

A weboldalt a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. bérelt szerverén üzemeltetjük, a szerveren tárol adatokat kizárólagosan a Coffee Station Kft. fér hozzá.

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

b, Adatgyűjtés

A Weboldal webanalitikai rendszerének üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel sütit/cookie-t; erről az adatkezelésről a www.google.com/intl/hu/policies/weboldalon olvasható tájékoztatás.

c, Foglalás

A weboldalon egy űrlap küldés funkció található, amely lehetőséget biztosít a Felhasználónak a Coffee Station Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez.
Az űrlap a következő adatokat küldi az adatbázisba:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • megjegyzés a foglaláshoz
 • az adatkezelési tájékoztató elfogadásának státusza
 • foglalási idő
 • várható személyek száma (fő)

Ezeket az adatokat a szolgáltatás elősegítése miatt tároljuk, a Felhasználónak lehetősége van (a sikeres foglalás után e-mailben értesítjük) a foglalását lemondani ezzel együtt törlölni adatait a rendszerből.

 

6. JOGORVOSLAT

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Coffee Station Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).